Parku Kombëtar Butrint

Programi i Transparencës

HYRJE

Bazuar në nenin 7 të ligjit nr. 119/2014 “Për të drejtën e informimit” (në vijim “LDI”), Autoriteti Publik (në vijim “AP”) duhet të publikojë Programin e Transparencës (në vijim “PT”) të miratuar nga Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale (në vijim “Komisioneri”). AP duhet të publikoj informacion sipas veprimtarisë së tij funksionale si dhe të rishikoj e përditësoj PT në çdo rast të ndryshimit të aktivitetit institucional, kuadrit ligjor rregullator apo çdo elementi tjetër që ka lidhje me transparencën proaktive.

Në PT janë të specifikuara kategoritë e informacionit të detyrueshëm për t’u bërë publik. Informacioni publik pa kërkesë duhet të jetë: i plotë, i saktë, i përditësuar, i thjeshtë në konsultim, i kuptueshëm, lehtësisht i aksesueshëm dhe i pajtueshëm me dokumentet origjinale në posedim të A.P. Gjithashtu, përpara publikimit të informacionit AP duhet të vlerësojë nësë ka ndonjë kufizim ligjor për publikim.

Aktet që përmbajnë rregulla, norma apo kufizime të të drejtave dhe lirive themelore të individit, si dhe me efekt të drejtpërdrejtë për ta, bëhen publike me anë të afishimit apo postimit në faqen zyrtare të internetit, brenda 48 orëve prej miratimit të aktit nga AP.

Në programin e transparencës janë të specifikuara kategoritë e informacionit të detyrueshëm për t’u bërë publik, mënyra e publikimit, si dhe parashikimet ligjore prej të cilave lind detyrimi për publikim. Në publikimin e informacionit, AP duhet të mbajnë parasysh interesin e publikut si dhe të mundësojnë aksesimin lehtësisht në informacionin publik.

Rreth Autoritetit

Struktura organizative/Organigrama

Struktura e pagave

Funksionet dhe detyrat e A.P

Kuadri Ligjor/ Rregullator

Legjislacion ndërkombëtar

Legjislacion kombëtar

Akte nënligjore

Rregullore

Raport vjetor

Manuale/dokument politikash, që ka lidhje me funksionet e AP dhe që prek publikun

E drejta për t'u informuar dhe për t'u ankuar
 Koordinatori/Emri mbiemri Dorina Dhima
 e-Mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 Nr. i gjelbër 
 Tel +355692266969
 Adresa: Zyra e Administrimit dhe Koordinimit të Parkut Kombëtar Butrint, Butrint, Sarandë
 Orari e henë -  e premte ora 8:00 - 16:00

Kërkesë         

Ankesë

Mekanizmat kontrollues dhe monitorues që veprojnë mbi AP

Rezolutë e Kuvendit të Shqipërisë (nëse ka të tillë)

Planet strategjike të punës

Raporte monitorimi/auditimi (p.sh:KLSH)

Dokumente të tjera që përmbajnë tregues të performancës së AP

Informacion mbi buxhetin dhe të dhënat financiare të AP

Buxheti, plani i shpenzimeve për vitin financiar në vijim dhe vitet e kaluara

Raport vjetor për zbatimin e buxhetit dhe anekset

Donacione, sponsorizime

Dokumente që tregojnë gjendjen e shlyerjes së detyrimeve nga subjektet e licencuara

Shënim: Në ato raste kur autoriteti publik vetëfinancohet nga tarifat e licencave ose çdo formë tjetër e financimit të drejtpërdrejtë nga subjektet e rregulluara prej tij, bëhen publike edhe dokumentet që tregojnë gjendjen e shlyerjes së detyrimeve nga subjektet e licencuara.

Informacion për procedurat e prokurimit/procedurat konkurruese të koncesionit/partneritetit publik privat

Lista e kontratave të lidhura (përfshirë shumën e kontraktuar, palët kontraktuese dhe përshkrimin e shërbimeve)

Regjistri i parashikimeve të prokurimit publik

Regjistri i realizimeve të prokurimit publik

Informacion mbi zbatimin dhe monitorimin e kontratave, si dhe udhëzues e politika të ndryshme

Shërbimet që ofrohen nga AP

Lista e Shërbimeve* që ofron AP, përfshirë

o tarifat përkatëse (nëse ka)

o formular aplikimi

o afati kohor

o procedurë ankimimi

o standardet për cilësinë e shërbimit

Shënim: Lëshim dokumentacioni/Leje/Licenca/Autorizime etje.

Procedurat / mekanizmat për të dhënë mendime lidhur me procesin e hartimit të akteve ligjore/nënligjore, politikave publike apo në lidhje me ushtrimin e funksioneve të AP duhet shtuar si informacion

Njoftimi dhe konsultimi publik (Linku)

Komente/Rekomandime/Opinione të palëve të interesuara/grupe interesi

Shqyrtimi i komenteve dhe rekomandimeve

Raportet vjetore për transparencën në procesin e vendimmarrjes

Procedura/mekanizma për të dhënë mendime lidhur me hartimin e politikave publike apo ushtrimin e funksioneve të AP

Emër mbiemër të koordinatorit për konsultimin publik, adresë postare/elektronike

Sistemi i mbajtjes së dokumentacionit, llojet dhe format e dokumenteve

Lista e dokumenteve që administrohen nga AP me afatet e ruajtjes

Formën e dokumenteve/informacioneve (elektronik, kopje fizike, audio, video, foto)

Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve
Ndihma shoqërore/subvencione të dhëna nga AP

Ndihma shoqërore/subvencioneve të dhëna nga AP

Kategoritë dhe format e ndihmës shoqërore/subvencioneve

Procedura për të përfituar ndihmën shoqërore/subvencionet dhe dokumentacioni përkatës për aplikim

Procedura e ankimimit

Kërkesat dhe përgjigjet (të linkuara për AP që nuk kanë instaluar portalin Pyet Shtetin/Portali Pyet Shtetin i përditësuar me kërkesat   dhe përgjigjet

Informacioni / dokumente që kërkohen më shpesh dhe ato që gjykohen të dobishme për publikim nga AP

Njoftime të ndryshme

Njoftime për procedurat e rekrutimit/pranimit në shërbim civil

Raporte

Publikime

Statistika

Projekte

Bashkëpunime etj.

Shënim: AP vlerëson publikimin duke patur parasysh kërkesat që merr më shpesh.

Organigrama
Informacioni / dokumente që kërkohen më shpesh dhe ato që gjykohen të dobishme për publikim nga AP

Njoftime të ndryshme

Njoftime për procedurat e rekrutimit/pranimit në shërbim civil

Raporte

Publikime

Statistika

Projekte

Bashkëpunime etj.

Shënim: AP vlerëson publikimin duke patur parasysh kërkesat që merr më shpesh.

Informacioni / dokumente që kërkohen më shpesh dhe ato që gjykohen të dobishme për publikim nga AP

Njoftime të ndryshme

Njoftime për procedurat e rekrutimit/pranimit në shërbim civil

Raporte

Publikime

Statistika

Projekte

Bashkëpunime etj.

Shënim: AP vlerëson publikimin duke patur parasysh kërkesat që merr më shpesh.

Informacioni / dokumente që kërkohen më shpesh dhe ato që gjykohen të dobishme për publikim nga AP

Njoftime të ndryshme

Njoftime për procedurat e rekrutimit/pranimit në shërbim civil

Raporte

Publikime

Statistika

Projekte

Bashkëpunime etj.

Shënim: AP vlerëson publikimin duke patur parasysh kërkesat që merr më shpesh.

Informacioni / dokumente që kërkohen më shpesh dhe ato që gjykohen të dobishme për publikim nga AP

Njoftime të ndryshme

Njoftime për procedurat e rekrutimit/pranimit në shërbim civil

Raporte

Publikime

Statistika

Projekte

Bashkëpunime etj.

Shënim: AP vlerëson publikimin duke patur parasysh kërkesat që merr më shpesh.

Informacioni / dokumente që kërkohen më shpesh dhe ato që gjykohen të dobishme për publikim nga AP

Njoftime të ndryshme

Njoftime për procedurat e rekrutimit/pranimit në shërbim civil

Raporte

Publikime

Statistika

Projekte

Bashkëpunime etj.

Shënim: AP vlerëson publikimin duke patur parasysh kërkesat që merr më shpesh.

Informacioni / dokumente që kërkohen më shpesh dhe ato që gjykohen të dobishme për publikim nga AP

Njoftime të ndryshme

Njoftime për procedurat e rekrutimit/pranimit në shërbim civil

Raporte

Publikime

Statistika

Projekte

Bashkëpunime etj.

Shënim: AP vlerëson publikimin duke patur parasysh kërkesat që merr më shpesh.

Informacioni / dokumente që kërkohen më shpesh dhe ato që gjykohen të dobishme për publikim nga AP

Njoftime të ndryshme

Njoftime për procedurat e rekrutimit/pranimit në shërbim civil

Raporte

Publikime

Statistika

Projekte

Bashkëpunime etj.

Shënim: AP vlerëson publikimin duke patur parasysh kërkesat që merr më shpesh.

Informacioni / dokumente që kërkohen më shpesh dhe ato që gjykohen të dobishme për publikim nga AP

Njoftime të ndryshme

Njoftime për procedurat e rekrutimit/pranimit në shërbim civil

Raporte

Publikime

Statistika

Projekte

Bashkëpunime etj.

Shënim: AP vlerëson publikimin duke patur parasysh kërkesat që merr më shpesh.